Stowarzyszenie Funkcja Miasto i portal funkcjamiasto.pl zapraszają przedsiębiorstwa, które identyfikują się z ideą społecznej odpowiedzialności i urzeczywistniają ją w praktyce, do uczestnictwa w naszym Klubie  ODPOWIEDZIALNI SPOŁECZNIE.

Zgodnie z europejskimi standardami miarą społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa jest kierowanie się przez nie zasadami określonymi w międzynarodowej normie ISO 26000, która rozróżnia następujące obszary CSR (ang. Corporate Social Responsibility). 

  • Poszanowanie praw człowieka
  • Właściwe spełnianie przez firmę roli pracodawcy
  • Nowoczesne, oparte na wiedzy zarządzanie i etyka w biznesie
  • Ochrona środowiska
  • Dobre relacje z partnerami biznesowymi i klientami
  • Aktywna obecność w społeczności lokalnej 
Uważamy, że zaangażowanie społeczne przedsiębiorstwa powinno być promowane na równi z zaangażowaniem społecznym organizacji pozarządowych, grup mieszkańców, czy pojedynczych obywateli.
 
W praktyce Klub Odpowiedzialni Społecznie to wyodrębniona przestrzeń na portalu funkcjaobywatel.pl, mająca spełniać następujące funkcje.
 
  • Tworzenie bazy firm kierujących się w swojej działalności zasadami społecznej odpowiedzialności.
  • Tworzenie i zamieszczanie publikacji dot. dobrych przykładów działań społecznie odpowiedzialnych w firmach.
  • Inicjowanie i promowanie przedsięwzięć o wymiarze społecznym, realizowanych przy współpracy firm organizacji pozarządowych, grup mieszkańców, instytucji samorządowych.
 
Tworząc ten kierunek rozwoju portalu mamy pełne przekonanie o spełnianiu bardzo ważnego zadania, jakim jest włączanie przedsiębiorstw do życia społeczności lokalnych. Jest to kierunek zgodny z tendencjami europejskimi, przy czym w Polsce nie znajduje on odpowiedniego zainteresowania, przede wszystkim ze względu na wyłączenie promocji CSR z katalogu tematów objętych dotacjami unijnymi. Mamy ambicję, aby Kraków, Stowarzyszenie Funkcja Miasto oraz portal funkcjaobywatel.pl stały się przykładem dla innych w rozwiązaniu tego problemu. 

Witamy w Klubie!