Portal funkcjaobywatel.pl szanuje prywatność swoich użytkowników, kierując się nw. zasadami.

Gromadzenie danych osobowych
Podczas rejestracji w serwisie funkcjaobywatel.pl w celu dodania komentarza wymagamy podania imienia lub pseudonimu oraz adresu email. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami. Adresów email używamy, w szczególności, w celu powiadamiania użytkowników o istotnych zmianach w serwisie lub komunikatach technicznych. Inne dane są gromadzone w związku z określonymi formami współpracy z użytkownikami, na które wyrażą oni zgodę.

Informacje logowania
Podczas korzystania z Portalu nasze serwery automatycznie rejestrują informacje przesyłane przez przeglądarkę użytkownika w trakcie wyświetlania witryny. Dzienniki serwera mogą zawierać takie informacje jak: żądanie sieciowe, adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania oraz co najmniej jeden plik cookie.

Cookies (ciasteczka)
Pliki cookie to małe pliki tekstowe wykorzystywane do zapisywania pewnych informacji na Twoim komputerze. Cookies nie są szkodliwe ani dla Ciebie ani dla Twojego komputera i danych, dlatego zalecamy nie wyłączanie ich obsługi w przeglądarkach. Stosowanie cookies umożliwia podnoszenie jakości naszych usług oraz zwiększania zadowolenia naszych użytkowników dzięki przechowywaniu ich preferencji oraz śledzeniu trendów i sposobów poruszania się po Portalu.

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13. RODO

Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe, jest Stowarzyszenie Funkcja Miasto, Kraków, Plac Jana Matejki 5/22, 31-157 Kraków

(dalej „Stowarzyszenie”) operator portalu internetowego www.funkcjaobywatel.pl (dalej "Portal").

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych?
Napisz do nas korzystając z adresów:
pocztowy: funkcjaobywatel.pl / Kraków, Plac Jana Matejki 5/22, 31-157 Kraków
email: funkcjaobywatel@gmail.com

Skąd mogą pochodzić dane?
Otrzymujemy od użytkowników Portalu je od Ciebie podczas w związku z działaniami dokonywanymi przez nich w Portalu.

Przetwarzamy dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora:

 • monitorowanie aktywności użytkowników, obejmującej np. logowanie do serwisu, czas spędzony w serwisie (poprzez Google Analytics)
 • kontaktowanie się z użytkownikami, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez e-mail oraz telefon;
 • monitorowanie aktywności wszystkich użytkowników np. działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
 • prowadzenie badań i analiz Portalu, między innymi pod kątem funkcjonalności tej aplikacji, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
 • organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych;
 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych.

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
 • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie kierując do nas mail na adres: stowarzyszenie@funkcjamiasto.pl  Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Nie. Przekazanie nam danych osobowych nie jest warunkiem korzystania z serwisu. Ich posiadanie przez nas jest konieczne tylko w stosunku do określonych form współpracy z użytkownikami, na które wyrażą oni zgodę poprzez przesłanie do nas odpowiednich formularzy on-line, umów i innych dokumentów.
adres e-mail, hasło.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec Administratora w zakresie przetwarzanych danych?
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać w następujących przypadkach.

W odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne.
W odniesieniu do żądania usunięcia danych, gdy:

 • Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Fundację;
 • cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych;
 • Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;

W odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy:

 • zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte;
 • Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

W odniesieniu do żądania przeniesienia danych, gdy:

 • przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe nie są przez nas przekazywane innym podmiotom. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji na Portalu robotom internetowym, możemy stosować mechanizm Google reCAPTCHA do sporadycznego badania, czy zachowania użytkowników naszej platformy handlowej nie noszą znamion zachowań robotów. W takiej sytuacji możemy ujawnić Google LLC Twój adres IP.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
  zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Stowarzyszenie zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez Fundację polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.